visie

 

Denken in proces en resultaat, een scherp oog voor detail en zicht op het grote geheel. Vista zoekt heldere oplossingen voor complexe vraagstukken. Ontwerpen is ons vak. Op elke schaal en op elk terrein.

 

 

LANDSCHAP EN NATUURVista werkt aan plannen voor actuele opgaven, zoals klimaatadaptatie, biodiversiteit, plattelandsontwikkeling, infrastructuurplanning, cultuurhistorie en landelijk wonen. En we realiseren spraakmakende en innovatieve ontwerpen voor parken, natuurgebieden en de openbare ruimte. Door onze scherpe analyse van context en proces komen we tot bijzondere oplossingen.

 

STAD EN LANDStad en land raken steeds meer met elkaar verweven. Vista ziet verstedelijking als een integraal onderdeel van de landschapsontwikkeling. De eisen van duurzaam waterbeheer, klimaatbestendigheid, leefbaarheid, ecologie en economie vertalen we in nieuwe stedenbouwkundige modellen. Deze leveren bijzondere landschappen op en unieke woon- en werkmilieus. Wij noemen dat landschappelijke stedenbouw.

 

KRACHT VAN HET LANDSCHAPWe houden van de stuwende krachten die het landschap vormgeven. Dat kunnen de waterhuishouding of de natuurlijke vegetatiedynamiek zijn, maar ook veranderingen in economie en cultuur. Het proces is voor ons even belangrijk als het eindbeeld. De Nederlandse traditie van watermanagement en landaanwinning is een belangrijke inspiratiebron. Vista zoekt naar duurzame en innovatieve oplossingen, die leiden tot verrassende functiecombinaties en uitgesproken ruimtelijke kwaliteiten. We ontwikkelen vernieuwende concepten en brengen deze ook tot uitvoering: zo bouwen we eilanden van slib (Marker Wadden), scheppen we voorwaarden voor veenregeneratie op een chemische afvalstort (Volgermeerpolder) en benutten we opgepompt mijnwater om een bijzondere watertuin te maken (Grube Reden). Op het gebied van ruimtelijke innovaties neemt Vista een leidende positie in binnen Nederland.

 

NIEUWE TOPOGRAFIEWe zijn niet bang om geheel nieuwe landschappen te maken, als het programma daar om vraagt. In Nederland, waar grootschalige verstedelijking plaatsvindt in laaggelegen gebieden met een kwetsbare waterhuishouding en een instabiele bodem, is dit vaak de enige duurzame oplossing. We doen dit door polders onder water te zetten voor de ontwikkeling van natuur- en recreatiegebieden of door heuvels op te werpen voor wonen en ondergrondse waterberging. In diverse plannen geven we vorm aan ons concept van 'landschappelijke stedenbouw', zoals wonen aan nieuwe rivierarmen (Bypass Landschap Deventer en Zutphen) en wonen op nieuwe duinen aan de kust (Kaap de Goede Hoek te Rotterdam).

 

 

De verhouding van de mens tot de natuur is sinds de renaissance grondig veranderd. In Italië wordt in de 14e eeuw het perspectief uitgevonden. De begrippen ‘landschap’ en ‘horizon’ doen hun intrede. De naar binnen gekeerde wereld van de middeleeuwers maakt definitief plaats voor de ontdekking van de natuur. De Italiaanse architecten van buitenplaatsen ontwerpen vensters en zichtlijnen op het landschap: het begrip vista is geboren.