Beeld boven: Scenario ProductielandschapNatte teelten worden gecombineerd met retentiebassins in de droogmakerijen

 

SCENARIO PRODUCTIELANDSCHAP

In dit scenario wordt de aanpak van de bodemdaling aangegrepen voor een versnelde transitie van de melkveehouderij naar natuurinclusieve kringlooplandbouw. Kern van dit scenario is de grootschalige toepassing van onderwaterdrainage in de onvergraven veengebieden en de aanleg van retentiebassins in de aangrenzende droogmakerijen met restveen.

De bodemdaling en de CO2-uitstoot worden gehalveerd en het open weidelandschap is (voorlopig) veiliggesteld. De retentiebassins krijgen een dubbelfunctie voor zoetwatervoorziening en voor natte teelten, en versterken zo de agrarische productiestructuur. De gronden langs de boezemlinten worden opgehoogd met klei, slib en/of stadscompost en omgevormd in een recreatieve zone met ‘stadstuinderijen’.

 

Beeld onder: Scenario ProductielandschapBovenlanden, boezemlanden met recreatieve stadstuinen