Beeld boven: Scenario NatuurlandschapDroogmakerijen en laagveenmoerasBroekbos op hogere delen, open water en rietland op lagere delen

 

SCENARIO NATUURLANDSCHAP

Veenherstel en maximale biodiversiteit staan centraal in dit scenario. We sparen regenwater op totdat het maaiveld plas-dras staat. Via natuurlijke verlanding zal geleidelijk levend hoogveen ontstaan. Hoogveen hoort van nature bij het veenlandschap, maar is door ontginning en droogmaking vrijwel geheel verdwenen uit het Groene Hart. Veenvorming legt CO2 vast en zal de bodemdaling omzetten in bodemstijging.

Bovendien houdt het veel water vast, waardoor zowel watertekorten als grote piekafvoeren tot het verleden zullen behoren. Een dergelijke integrale transformatie vraagt om enorme investeringen en zal veel maatschappelijke weerstand oproepen. Anderzijds kan zo een uniek ‘klimaatpark’ worden ontwikkeld, dat bijdraagt aan het vestigingsklimaat van de Metropoolregio Amsterdam.

 

Beeld onder: Scenario Natuurlandschap(Hoog) veenontwikkeling door vasthouden regenwater