Beusebos

De gemeente Purmerend heeft Vista opdracht gegeven om in samenspraak met bewoners en een hotelondernemer een schetsont-werp te maken voor het Beusebos. Het huidige gebied is een vergeten stuk land, waardoor er grote ecologische waarden zijn ontstaan. Ook ligt het gebied landschappelijk op een bijzondere plaats. Het ligt namelijk in een veenweidegebied tussen bekende droogmakerijen zoals de Beemster en de Wijdewormer.

De gemeente streeft naar een inrichting van het gebied als natuur- recreatie- en wandelbos met een educatief karakter. De gemeente wil het ontwerpproces graag doorlopen in nauwe samenwerking met de actiegroep en omwonenden gezien hun grote betrokkenheid.

 

LOCATIEPurmerendOPDRACHTGEVERGemeente PurmerendCATEGORIEInrichtingsplanPERIODE2019-2020STATUSPlanfase

 

het ontwerp

In het ontwerp stellen we voor om het Beusebos globaal te verdelen in drie zones. Het noordelijkste gebied krijgt de meeste programmering, met voorzieningen als wandelroutes, speel- plekken, rustplekken en educatie. In het midden, verscholen tussen de bomen, ligt het hotel met parkeergelegenheid. Het hotel heeft zicht op de vergrote waterpartij. Ook komt hier een parkeerplaats geïntegreerd in het bos. Het zuidelijke deel van het bos, het natte deel, krijgt een pad dat min of meer de randen van het bos volgt. Hiermee blijft de kern rustig. Het leefgebied van de havik en de boommarter blijft zo ongemoeid. Aan de zuidkant biedt het pad vanuit het bos zicht op de open weide en de boezem van de Wijdewormer.

Aan de westkant loopt het pad langs het oorspronkelijke veenriviertje de Cromme Wijze.

Met de aanleg van het hotel en de inrichting van het park streven we er naar om te natuur minimaal te verstoren. We maken het bos maximaal ecologisch aantrekkelijk door het aanbrengen van nat – droog gradiënten, natuurvriendelijke oevers, structuurdiversiteit, nestgelegenheid en ecologische verbindingen. Dit is niet alleen goed voor de natuur, maar ook interessant om te zien. Vanaf de wandelpaden kunnen bezoekers leren over de flora en fauna van het gebied.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het terras van het hotel ligt aan de grote waterpartij. Bezoekers beleven hierdoor de rijkdom van het Beusebos vanaf het zonnige terras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het grootste deel van het hotel ligt verscholen tussen de bomen.Het groen zorgt voor verrassende zichten op het gebouw

 

participatie met bewoners

Het Beusebos is voor veel mensen uit de omgeving een waardevol stuk bos. Vista heeft een nauwe samenwerking opgezet tussen de actiegroep, omwo-nenden, architect en toekomstige hoteleigenaar. In de eerste bijeenkomst zijn gezamenlijk wensen en uitgangspunten opgesteld. 

Belanghebbenden vonden het belangrijk dat het bos zo veel mogelijk behouden blijft en andere functies ondergeschikt zijn aan de natuur. Vervolgens heeft Vista schetsontwerpen gemaakt en deze voorgelegd de belanghebbenden. Na meerdere sessies is een schetsontwerp gerealiseerd waarin alle partijen zich gehoord voelden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het Beusebos leggen we een padennetwerk aan.Zandpaden liggen in de drogere delen van het bos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De natte delen van het bos ontsluitenwe met vlonderpaden