Blauwe Poort

Waterschap Aa en Maas en Gemeente Laarbeek werken gezamenlijk aan het project Blauwe Poort Laarbeek. Zij grijpen de regionale en lokale waterbergingsopgave aan voor een integrale gebiedsontwikkeling met innovatieve oplossingen voor waterbeheer en sterke uitstraling.

 

Het rapport opgesteld door Vista is de gezamenlijk gedragen ‘Gebiedsvisie Waterpoort Laarbeek’, welke de basis vormt voor een verder uit te werken inrichtingsplan. 

a

LOCATIELaarbeekOPDRACHTGEVERWaterschap Aa en MaasGemeente LaarbeekProvincie BrabantCATEGORIERuimtelijke visiePERIODE2015STATUSGerealiseerd

 

Met de berging gaan we wateroverlast in het gebied tegen door het op te vangen in tijden van hevige regenval. In de waterhouderij wordt water juist vastgehouden, zodat dit bij droogte beschikbaar is voor agrariërs. De waterberging is zo ingericht dat bloemrijk grasland zich goed ontwikkelt en dat weidevogels en de ‘grote modderkruiper’ (beschermde vissoort) zich thuisvoelen.

De fietspaden, de wandelpaden en de uitkijktoren langs de waterberging en de waterhouderij zijn eind 2018 opgeleverd.

 

 

In 2016 formuleerden we samen met werkgroepen een integrale gebiedsvisie. Deze presenteerden we aan betrokkenen in het gebied. Het ontwerp-projectplan werd in 2017 geaccordeerd en in april 2018 zijn we gestart met de uitvoering. De waterberging en de waterhouderij zijn eind 2018 gerealiseerd en op 8 december 2018 geopend.