Duurzame stallen

Duurzame, diervriendelijke stallen, die ook nog eens goed passen in het landschap. In het kader van het SBIR-programma (Small Business Innovation Research) heeft het Ministerie van Economische Zaken aan het bedrijfsleven gevraagd hiervoor ideeën te ontwikkelen.

Uit 51 ingediende voorstellen zijn drie projecten uitgekozen, die elk een bijdrage krijgen van 480.000 Euro. Op 3 juni ontvingen de drie winnende consortia een cheque van staatssecretaris Sharon Dijksma. Met dit geld moet een eerste prototype van de stal worden gebouwd en het stalsysteem marktklaar gemaakt.

Vista participeert in twee van de drie winnende consortia en heeft het inpassingsconcept ontworpen van zowel de Kwatrijnstal (voor melkvee) als de Windstreekstal (voor vleeskuikens). Mede gezien de maatschappelijke discussie over de zogenaamde ‘megastallen’ was de landschappelijke inpassing een belangrijk aandachtspunt in deze SBIR-ronde. Voormalig Rijksadviseur voor het landschap Yttje Feddes zat daarom in de onafhankelijke beoordelingscommissie van experts.

 

KWATRIJNSTALLOCATIEKaatsheyvelOPDRACHTGEVERSjaak SprangersAgentschap NLCATEGORIECompetitieInrichtingsplanPERIODE2012-2014OMVANG1 haSTATUSGerealiceerdSAMENWERKINGSwaansJOZVan de SandeAntonissen

WINDSTREEKSTALLOCATIERaaltjeOPDRACHTGEVERRobert NijkampAgentschap NLCATEGORIECompetitieInrichtingsplanPERIODE2012-2014OMVANG1 haSTATUSGerealiceerdSAMENWERKINGJasper van RuthPlukonSommeNijkampWUR

 

de kwatrijnstal

De Kwatrijnstal biedt veel meer ruimte per koe en is dus groter dan een traditionele stal, maar oogt toch minder massief door de transparante opzet en de unieke gelede dakvorm. De door Vista ontwikkelde dakvorm is flexibel aan te passen aan de specifieke kenmerken van het bedrijf en de locatie, waarbij de dakhelling en het aantal kappen kan variëren. Zonnepanelen zijn volledig geïntegreerd in de op de zon gerichte dakdelen.

Door de transparante opzet blijft de horizon zichtbaar door de stal heen, waardoor deze ook in open landschappen goed inpasbaar is. Het innovatieve vloersysteem, dat vaste mest en urine gescheiden afvoert, zorgt ervoor dat de emissies bij de bron worden teruggebracht. Vista werkt voor Kwatrijn samen met consortiumpartners Swaans, JOZ, Van de Sande en Antonissen.

 

02-stal-view-tall-aangepast-1

Stitched Panorama

01-front-hires

vloersyseem

strooivedeler

mobile-melk

mestrobot-2

09-vogelvlucht

de windstreekstal

 

Opvallend aan de Windstreekstal zijn de gebogen dakvorm en de open voorkant. Deze hebben te maken met het natuurlijke ventilatiesysteem in de stal. De open voorkant biedt bovendien inkijk in de stal. Speciaal ontwikkelde ‘moederklokken’ geven beschutting en warmte aan de jonge kuikens. De combinatie van natuurlijke ventilatie en moederklokken zorgt voor een diervriendelijk stalklimaat en een laag energiegebruik.

De stal wordt met de lage kant op de wind gezet en aan de hoge kant voorzien van filterende boombeplanting. Bij deze oriëntatie en de beplanting kan worden aangesloten op de kenmerken van het landschap. Vista werkt voor Windstreek samen met architect Jasper van Ruth en consortiumpartners Plukon, Sommen, Nijkamp en WUR. Van het SBIR-programma heeft Windstreek een bijdrage van 480.000 Euro gekregen.

05-windstreek-stal-buiten

02-collage_backside20120724

04-windstreek-stal-binnen-groot-kippen-breed

03-veenkolonien20120814

De ontwerpen van Vista laten zien dat functionaliteit en vormgeving prima samen kunnen gaan. Zowel Kwatrijn als Windstreek zijn moderne staltypen, met een eigen ruimtelijke expressie en een bijzondere sensibiliteit voor het landschap. Tegelijkertijd zetten ze een nieuwe standaard op het gebied van duurzaamheid en dierenwelzijn. Het gaat niet om eenmalige nicheproducten, maar om flexibele systemen die breed toepasbaar zijn in de markt. Voor de doorontwikkeling tot een vermarktbaar product zijn nog wel aanvullend onderzoek en ontwerp nodig. Met de SBIR-bijdrage zullen de consortia hier de komende twee jaar invulling aan geven.