Ecologische inrichting Biltlaan

De Biltlaan en de Koningin Julianabrug in Katwijk krijgen een nieuwe inrichting. Met de komst van een R-Net verbinding, een nieuwe waterleiding van Dunea en zowel een fietsverbinding als nieuwe op- en afritten naar de brug moet het groen noodgedwongen op de schop. Er moet veel groen wijken, maar er ligt een kans om met de nieuwe inrichting een kwaliteitsslag te maken.
n
Er is een wens om de Biltlaan inclusief de Koningin Julianabrug ecologisch in te richten. Hierdoor ontstaat er een ecologische verbinding dwars door Katwijk. Voor de aanvraag van de kapvergunning heeft Vista een nieuw groenplan gemaakt in een participatief traject met omwonenden en groenexperts.

a

LOCATIEKatwijkOPDRACHTGEVERGemeente KatwijkCATEGORIEInrichtingsplanPERIODE2019-2021STATUSGerealiseerd

 

ecologische groeninrichting

In het ontwerp van de Biltlaan en de Koningin Julianabrug zijn ecologische principes toegepast. Het groen is afgestemd op de natuur in de omgeving van Katwijk. Zo wordt de Biltlaan visueel, ruimtelijk en ecologisch verbonden met het omliggende landschap. Dit is belangrijk omdat het onder andere de migratie van kleine dieren en insecten bevordert.

De gelaagde opbouw, bestaande uit kruiden (lage begroeiing), heesters (middelhoog) en bomen (hoge begroeiing), draagt bij aan de vergroting van de biodiversiteit. De doorgaande kruidenstroken zijn ingezaaid met het Katwijkmengsel: een speciaal voor de gemeente samengesteld kruidenmengsel met soorten uit de directe omgeving. De kruidenstroken zijn belangrijk voor vlinders en andere insecten. Zij kunnen immers geen grote afstanden overbruggen. Deze insecten zijn het voedsel voor vogels en vleermuizen.

De heesters dienen als broedplaatsen voor vogels en schuilplekken voor kleine zoogdieren. Denk aan egels en marterachtigen. De bomen markeren vliegroutes van vleermuizen en zorgen voor oriëntatie.

Een ecologische inrichting betekent geen strak gemaaide gazons met geordende heestervakken. De Biltlaan is landschappelijk ingericht met hoogteverschillen en een structuurrijke beplanting. Binnen de groenstructuur ontstaat een afwisseling aan groeivormen, structuren en bloemen. Een diversiteit aan inheemse beplanting zorgt voor een continu wisselend beeld met de seizoenen. In de winter vallen vooral de wintergroene hulst en de grove den op. De kruidenrijke bermen zijn dan al bruin. Al vroeg in het voorjaar zal de sleedoorn rijkelijk bloeien, gevolgd door de meidoorn en de lijsterbes. In de zomer vertonen de bloemen van de kruidenrijke bermen de subtiele schoonheid van de duinnatuur. De felgekleurde oranje bessen van zowel de duindoorn als de lijsterbes zullen opvallen in het najaar.

Onderdeel plan

 

Overzicht plan

participatie met bewoners

Vista organiseerde meerdere participatie-bijeenkomsten met bewoners en andere belanghebbenden. Tijdens deze bijeenkomsten inventariseerden we de wensen en andere belangrijke aspecten van de bewoners. Bewoners vonden het belangrijk dat groen bijdraagt aan de reductie van fijnstof, geluidsoverlast, bezonning, veiligheid en biodiversiteit.

Vista heeft deze thema’s verder onderzocht en de principes toegepast in het ontwerp. Enkele bewoners namen ook plaats in de klankbordgroep. Tijdens de ontwerpfase heeft Vista telkens de klankbordgroep geraadpleegd om samen te werken aan een goede ecologische groeninrichting, zonder de belangen van de bewoners uit het oog te verliezen.

 

Aandachtspunten aangedragen door bewoners tijdens participatie-bijeenkomsten

 

plantkeuze Biltlaan

Boven: doorsnede met toegepaste bomen en heesters.Deze soorten komen van nature voor het duingebied bij Katwijk

Onder: selectie van kruidensoorten uit het ”Katwijkmengsel”.Dit mengsel hebben we speciaal voor de gemeente Katwijk laten samenstellen 

 

Impressie Groenzone BiltlaanPlantensoorten uit het duingebied zorgen voor een visueel,ecologische- en ruimtelijke samenhang tussen de Biltlaan en de omgeving

 

 

ecozone op de brug

Een verbindingszone realiseren op een brug is een technische uitdaging. Fauna stelt minimale eisen aan het gebruik van de ecologische verbinding. Echter is niet alles mogelijk bovenop een bestaande brug. Er zijn bijvoorbeeld beperkingen met betrek-king tot gronddikte, grondsoort, water aan- en afvoer. In samenwerking met ecologisch en beplanting experts heeft Vista de balans gevonden tussen geschikte plantensoorten,

bodemsoort en -dikte en ecologische eisen van de verbinding. Op de brug passen de plantensoorten toe die in de duinen rond Katwijk groeien. Deze planten zijn bestand tegen de harde wind en hebben over het algemeen weinig water nodig. De ecozone ligt als een ‘’bak’’ op de brug. De wanden zijn bedekt met Cortenstaal. De roestige uitstraling past goed bij het monumentale karakter van de brug.


 

Duinplanten begroeien de eco-zone op de brug. Deze planten verdragen droogte en de harde zeewind.