Foto: Tom Kisjes

Foto boven: Lintdorp Westzaan met op de achtergrond Zaanstad. Het maaiveld van de onderbemalingenligt duidelijk lager dan het hoofdwatersysteem. Op de voorgrond liggen ondergelopen onderbemalingen(Vliegerfoto Tom Kisjes)

 

Verbrakking van de polder

 

Een belangrijke beslissing is de keuze voor verbrakking. Dit schept de randvoorwaarde voor bijzondere natuur zoals brakke ruigten en zomen en jonge verlandingen met ruwe bies. Door verbrakking creëren we de juiste omtstandigheden voor echt lepelblad om op grote schaal te ontwikkelen (zie de kaart hieronder).

 

Echt lepelblad

 

Beheersindeling van polder Westzaan

 

De polder is globaal verdeeld in vier gebieden:1 Hoofwatersysteembrakke ruigten en zomen2 Guisveld (noord)combinatie van veenmosrietlanden, veenheide, pilots voor verlanding, behoud goede weidevogelpercelen en cultuurhistorisch waardevolle Vijverlande3 Overgangsgebied Euverenweg en De Lus (midden)accent natuurgerichte recreatie en inbedding historische bebouwingsstructuur in open landschap4 Westzijderveld en de Reef (zuid)agrarisch gebruik met accent versterking weidevogelbeheer en behoud veenmosrietlanden en veenheiden