Foto: Tom Kisjes

Foto boven: In de gebiedsvisie zetten we in op een mozaïek van graslandenmet een groot aandeel vochtig hooiland(Vliegerfoto Tom Kisjes)

 

Brakke verlandingsreeks in een onderbemaling

Om veenmosrietlanden duurzaam in stand te houden in een gebied is verjonging vanuit verlanding essentieel. In het Guisveld ligt een kans om nieuwe verlanding op gang te brengen. Verlanding wordt mogelijk gemaakt door geleidelijk het peil op te zetten of een laag brak water op het maaiveld zetten. Het ten opzichte van de onderbemalingen hoog liggende watersysteem, maakt dit mogelijk.

Op termijn kunnen vanuit de jonge verlandingsvegetaties door actieve veenvorming nieuwe veenmosrietlanden en veenheiden ontstaan. Door het brakke water zal verlanding vooral optreden met ruwe bies. Dit ontwikkelt door naar veenmosbiezenlanden. Dit is karakteristiek voor brakke veenweiden, maar bijna verdwenen in Nederland.

 

Foto onder: De rijke historie is goed zichtbaar in Polder Westzaan,zoals pelmolen het Prinsenhof in Westzaan