Zeeuws-Vlaanderen (NL), Oost-Vlaanderen (B)


Grenspark Groot-Saeftinghe

photo: Joop van Houdt
thema
Landschap
status
Planfase

Het idee voor het Grenspark komt voort uit de natuurplannen voor de omgeving van het Verdronken Land van Saeftinghe en de Haven van Antwerpen. Die plannen, waar de ontpoldering van de Hedwigepolder onderdeel van uitmaakt, lieten velen niet onberoerd. Daarom is het perspectief verbreed naar een gebiedsontwikkeling voor alle belanghebbenden.

De overheden en beheerorganisaties in dit gebied hebben in 2016, bij de start van het gezamenlijke Interregproject, afgesproken om de uitvoering van de natuurplannen te combineren met een extra economisch en sociale impuls voor de streek. Samen met de ‘streekholders’ wordt sindsdien gewerkt aan een nieuwe visie voor het gebied. Naast de grote natuurgebieden, waar eb en vloed een hoofdrol spelen, hoort ook het aangrenzende polderlandschap daarbij, met de dijken, boerderijen en uitgestrekte akkers. Het historische krekenstelsel van Saeftinghe in de 17e eeuw geldt als referentie voor de begrenzing. Aan de zuidoostkant van het gebied ligt de Haven van Antwerpen. De haveninstallaties en de kerncentrale van Doel zijn van ver zichtbaar.

De identiteit van het gebied wordt sterk bepaald door de wisselwerking tussen natuur, landbouw en haven. Dat levert dynamiek op en spannende contrasten in het landschap. In de positionering van het Grenspark Groot Saeftinghe wordt dit als een onderscheidende kwaliteit gezien. Daarom werken natuur-, landbouw- en havenorganisaties ook nauw samen bij de verdere ontwikkeling van het gebied.

LOCATIEVerdronken land van Saeftinghe, Provincie Zeeland en Provincie Oost-VlaanderenOPDRACHTGEVERProvincie ZeelandPERIODE2016-2019SAMENWERKINGServicenet Nationale Landschappen en Nationale Parken: Slimmevos.nl, Circular Landscapes, Ecorys, JanRutten.com met medewerking van KU Leuven

Fotografie: Theo Baart

 

 

Natuurkern Saeftinghe - In de buitendijkse natuurkern wordt het landschap gevormd door de dynamiek van eb en vloed. De kreken, slikken en schorren leveren unieke natuurwaarden én spectaculaire natuurbelevingen op.

Het huidige landschap bestaat uit verschillende lagen, namelijk die van de natuurlijke ondergrond, de overkoepelende netwerken en het menselijk grondgebruik welke allemaal een andere relatie aan gaan met de drie-eenheid: Landbouw, natuur en industrie. De ambitie voor het Grenspark Groot Saeftinghe is om in de toekomst meer balans te brengen in het krachtenspel tussen deze drie. In samenwerking met streekholders en overheden zijn we tot het eerste deel van de grensoverschrijdende Gebiedsagenda gekomen. Hierin wordt ondersteund door kaarten en visualisaties de basis gelegd over de identiteit, positionering en het ruimtelijke concept als leidraad voor de ontwikkeling van het Grenspark Groot Saeftinghe.

Vogelvlucht toont de beoogde onthaalpoorten van het gebied. Met o.a. Antwerpen als waterpoort. Krachtlijnen vormen de ontwikkelingsassen voor recreatie en ondernemers.
Bloem- en boomdijken in de buitenschil - Het dijkenpatroon vertelt het verhaal van het landschap en heeft grote ecologische potenties. De dijken worden uitgebouwd tot een robuuste ecologische structuur en een samenhangend ‘zwerfnetwerk’ door het poldergebied. Het beheer kan door agrariërs worden uitgevoerd.
Laag 1: Contrasten en verbindingen
Laag 2: Groenblauw netwerk
Laag 3: Iconen en krachtlijnen
Krachtlijn Havenroute: De Havenroute verbindt niet alleen Fort Liefkenshoek met Saeftinghe, maar vormt een beleving op zich.
Overzicht van het Park Hart van Grenspark Groot Saeftinghe, waarin onder andere icoonprojecten, de optimale beleving van de drie-eenheid natuur, landbouw en industrie plaats vindt.
Innovatiecentrum zilte teelten in Emmadorp - De Mariahoeve kan een internationaal innovatiecentrum worden voor zilte teelten, met hoogwaardige ontvangst- en belevingsmogelijkheden. Ook is hier ruimte voor experimenten met aanwaspolders of aquacultures, die zowel voor voedselproductie als voor natuur en waterbeheer interessant zijn.

De complete Gebiedsagenda kan via onderstaande link worden gedownload: 

Gebiedsagenda Grenspark Groot Saeftinghe