Groot Vennep Park 21

Vista heeft voor de gemeente Haarlemmermeer het regiedocument Groot Vennep opgesteld. Dit regiedocument is een actuele en concrete vertaling van het Masterplan PARK21 uit april 2011.

Het regiedocument bevat alle relevante ontwerpuitgangspunten in één document samengevat. We beschrijven het watersysteem (de polderuiterwaarden), de park, recreatieve functies en de infrastructuur.

 

LOCATIEGroot VennepOPDRACHTGEVERGemeente HaarlemmermeerCATEGORIEInrichtingsplanPERIODE2021STATUSPlanfase

polderuiterwaarde

Om het watersysteem in de Haarlemmermeer veerkrachtiger te maken wordt het verbeterd droogmakerij systeem (VDS) ingevoerd. Om de polderboezem tijdens extreme neerslag- perioden te ontlasten wordt deelgebied Groot Vennep ingericht als overloopgebied, namelijk de Polderuiterwaarde. Met de Polderuiterwaarde voegt PARK21 12 hectare oppervlakte water toe aan de Haarlemmermeer met een buffercapaciteit van 62.654 m3. Incidenteel kan een buffercapaciteit worden uitgebreid met nog eens 80.000 m3.

De vormgeving van de polderuiterwaarde is geënt op het huidige reliëf in het gebied. De nu al laag liggende delen worden verlaagd om water te kunnen bufferen. In het ontwerp blijft het oorspronkelijke slotenpatroon van de Haarlemmermeer goed herkenbaar.

Een deel van de polderuitwerwaarde is ontworpen als permanent open water. Dit is niet strikt noodzakelijk voor de werking van de Polderuiterwaarde, maar voorgesteld om het gebied ook aan-trekkelijk te laten zijn voor de gebruikers van het park. Het water vormt een interessant visueel aspect toe aan het park en kan recreatief worden gebruikt om te kanoën, sportvissen of incidenteel om te schaatsen. Naast permanent water zijn er ook riet- en graslanden die alleen periodiek overstromen. Deze landen overstromen doorgaans in de winter als het waterpeil stijgt. Hierdoor wordt de seizoensdynamiek beleefbaar.

De vrijgekomen grond wordt gebruikt we om reliëf te creëren elders in Groot Vennep.

 

Onder: seizoenbeleving in Groot Vennep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het fluctuerende waterpeil zorgt voor bijzondere dynamiek in het gebied.Rietlanden en graslanden overstromenbij een hoog waterpeil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doorgaans in de winter zal de Polderuiterwaarde gevuld zijn met water

 

 

vrijgekomen grond hergebruiken voor reliëf

 

In het ontwerp worden de huidige hoogteverschillen in het landschap versterkt. Dit resulteert in reliëf dat de kavelrichting min of meer volgt, dwars op de heersende windrichting. De overgangen van water naar land zijn steiler, maximaal 1:5, aan de windzijde en flauwer (1:10 tot 1:20) aan de luwe zijde. De hoogste heuvels liggen centraal in het plan, deze worden tot 5 meter hoog. Zoals aangegeven in de doorsnede hieronder.

Het reliëf zorgt voor verschillende groeiomstandigheden, waarop verschillende bostypen zullen ontwikkelen. Hierdoor ontstaan verschillende bossferen in het park. Ook zorgt het reliëf voor (ont)spannende wandelmogelijkheden met verrassende plekken en doorkijken.

 

Centraal in het park liggen de hoogste heuvels

 

bosmozaïek

 

Aan de randen van deelgebied Groot Vennep komt bos. We streven naar een gevarieerd bos met ecologische, recreatieve en landschap-pelijke waarde. Om dit te realiseren hebben we gebruikgemaakt van het rapport ‘’Groene Bouwstenen Park21’’ opgesteld door Buiting Advies BV. Met deze methode hebben we een bosmozaïek ontworpen gebaseerd op de natuurlijke bosreferenties die we op deze locatie kunnen verwachten. Hierbij houden we rekening met het reliëf dat we aanbrengen.

Het bosmozaïek bestaat uit verschillende boomsoorten, groeistadia, plantafstand en wel of geen onderbegroeiing. Deze methode hebben we vertaald in het volgende beplantingsschema. We hebben mantels samengesteld die een geleidelijke overgang vormen van het bos naar de open ruimten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het reliëf met daarbij verschillende bossferen dragen bij aan een afwisselende parkbeleving

 

 

inrichting van het park

 

Voor de inrichting van het park heeft Vista informatieborden, banken, steigers, vlonderpaden en bruggen ontworpen. Door een overeenkomende vormentaal en kleurgebruik krijgt het park een eigen uitstraling.

 

De hoofdroute krijgt een breed profiel met ruimtevoor wandelaars, fietsers en een ruiterpad.De kersenlaan zorgt voor een spectaculaire voorjaarsbeleving