Hoeve Terlinden

Het Rijksmonument Hoeve Terlinden ligt in de gemeente Nuth direct ten zuiden van en aan de A76. Het gebied rondom Hoeve Terlinden is opgenomen als één van highlights van het Corio Glana project, waarin integrale ontwikkeling van het Geleenbeekdal het centrale thema is.

 

De eigenaar van Hoeve Terlinden wil samen met de betrokken overheden inzetten op landgoedontwikkeling, om op deze wijze te zoeken naar nieuwe economische dragers in het landelijk gebied en mogelijkheden om de monumentale hoeve op te knappen en een passende functie te geven. De omzetting van de landbouwgronden naar nieuwe natuur en het inrichten en renatureren van het Geleenbeek behoren daarbij tot de belangrijkste mogelijkheden.

In de eerste plaats willen we Hoeve Terlinden als Rijksmonument restaureren en herbestemmen. Met nieuwbouw willen we nieuwe kansen creëren voor herbestemming van het gehele ensemble. Kansen zien we voor Agro- en Plattelandstoerisme en verblijfsfuncties. De oude hoeve in combinatie met nieuwbouw creëert daarvoor uitstekende condities.

We willen de Hoeve daarnaast een betekenis voor landbouw laten behouden. Gezien de ambities van het project Corio Glana leent het zich minder voor het huidige landbouwkundig gebruik. We zetten vooralsnog in op transitie naar wijnbouw, maar andere vormen van streekeigen kwaliteitsproducten zijn ook een optie. Combinatie met de zorgsector is ook voor te stellen.

a

LOCATIENuth, LimburgOPDRACHTGEVERGeert RoebroekCATEGORIEInrichtingsplanPERIODE2009-2019STATUSPlanfase

ruimtelijke structuur

De ruimtelijke hoofdstructuur is in het landschapsplan vastgelegd. Het landschap bestaat uit een aantal sterke ingrediënten:

  • bos op de plateaurand
  • wijnbouw op de flanken
  • beekdalgraslanden en vochtig bos langs de Geleenbeek.
  • de bebouwing wordt geïntegreerd door erfbeplanting met vvveel opgaand groen   en een utilitair karakter.

Een stelsel van bos- en veldpaden maakt het landschap toegankelijk en beleefbaar. Wandelaars lopen afwisselend door het bos, langs het bos, door en langs de wijngaarden, volgen de beek en steken die op enkele plaatsen ook over. Het vrij liggende fietspad langs de Esschenweg wordt mooier ingebed in het landschap. Een wandelpad dat op oude kaarten vanaf de hoeve richting de beek en de Brommelermolen liep, wordt in ere hersteld. Dit pad loopt tussen de oude tuinmuur en het nieuwe bouwvolume van het landgoed door. Een nieuwe poort in de tuinmuur kan als verbinding tussen de oude hoeve en de nieuwbouw dienen.

Het plateau wordt verdicht door inheems bos. Het bos kan een hoge ecologische kwaliteit ontwikkelen en geeft het landgoed een robuuste ruimtevormende structuur die een sterke landschappelijke achtergrond zal vormen voor de hoeve en de wijnbouw. De flanken krijgen een betrekkelijk open karakter als wijngaard. De druivenstruiken krijgen een beplantingsrichting loodrecht op de hoogtelijnen, waardoor een sterke textuur ontstaat en een duidelijke gerichtheid. 

Het plan voorziet in verdichting door bosaanleg op het plateau ten noorden van de Ten Esschenweg. Het hier aan te planten bos valt onder het habitat-type Beuken-eikenbossen met Hulst (H9120).

Het bos zal zeer gevarieerd zijn in structuur en samenstelling. Dit habitattype is van belang voor een groot aantal vogels van structuurrijke loofbossen.

Voor de toekomstige beeldkwaliteit van de Hoeve is de beplanting van het erf en de inrichting van tuin en binnenplaats van groot belang. De tuin was vroeger een van de markante blikvangers van het complex. In het verleden heeft binnen de tuinmuren van Terlinden een lusthof gelegen. Voor de nieuwe inrichting van de tuin is het gewenst veel aandacht te besteden aan de inrichting van binnenplaats en, erf en tuin. We stellen voor om aan te sluiten bij het streekeigen en historische karakter van de erven.

Hoeve Terlinden
Nieuwe natuur langs de Geleenbeek
Nieuwe wandelpaden
Nieuw bos
Wijnbouw / slowfood
Zichtlijnen