Inpassing MITC Marknesse

Als gevolg van de uitbreiding van Lelystad Airport, wordt het Multimodaal Infrastructuur Test en Certificatie Centrum MITC van de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) verplaatst. De nieuwe locatie bij Marknesse biedt kansen vanwege de sterke en verwante bedrijven die al op deze locatie zijn gevestigd: Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR), Duits-Nederlandse Windtunnel (DNW), Nederlandse RPAS (remotely piloted aircraft system) Test Centrum (NRTC) en het NLR Drone Center.

Vista heeft in opdracht van de RDW een landschappelijke inpassingsplan gemaakt dat recht doet aan de principes van de Noordoostpolder. Het plan houdt rekening met bos-, natuur- en NNN compensatie, de waterhuishouding, maatregelen i.v.m. geluid, fysieke en visuele afscherming van de RDW-testbaan en de aanwezige gasleiding.

 

LOCATIEMarknesseNoordoostpolderOPDRACHTGEVERRDW Rijksdienst voor het WegverkeerProvincie FlevolandCATEGORIEInrichtingsplanPERIODE2020-2022STATUSPlanfase

 

MITC als onderdeel van het Voorsterbos in de Noordoostpolder

 

De Noordoostpolder is cultuurhistorisch bijzonder omdat er op de wereld maar weinig landschappen zo volledig man-made zijn. In de Noordoostpolder is letterlijk alles onder regie van de toenmalige Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders gecreëerd. De geometrie van de polder hebben we als uitgangspunt gebruikt voor het ontwerp. De kombaan (RDW) en de te ontwikkelen bebouwing en nieuwe wegen worden haaks of parallel op de verkavelingsstructuur geprojecteerd. Het ritme van de 300 meter brede en 800 meter lange percelen blijft duidelijk herkenbaar in het gebied. De greppels zijn daarin belangrijke lijnen.

Door het gebied rijkelijk van boombeplanting te voorzien, versmelt het MITC met het Voorsterbos. We integreren de bebouwing in de groene omgeving, we creëren schaduwplekken en versterken het campus gevoel. Het MITC krijgt een nieuwe ontsluiting westelijk via de Repelweg. De toegangsweg loopt parallel aan de Voorstertocht in een rechte lijn naar de weg. De ontsluitingsweg krijgt een comfortabel en veilig profiel. Dit weggprofiel zorgt voor een fraaie uitstraling op de campus en voor oriëntatie in het gebied.

 

 

 

 

Natuur, bos en NNN compensatie

 

De compensatieopgave van bos is goed te combineren met het landschapsplan voor het MITC. Met het inpassingsplan realiseren we een extra ecologische verbinding ten noordwesten van het gebied. Zo ontstaat er een nieuwe robuuste verbindingszone voor bossoorten die de plaatselijke ecologische structuur verrijkt en aanvult. Met de Voorstertocht (met een natuurvriendelijke oever), de tocht langs de Vollenhoverweg en de Voorstertocht is de natte component ook vertegenwoordigd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het MITC als onderdeel van het Voorsterbos. Er komt een nieuwe entree aan de Repelweg (links)

 

In actie op de kombaan van RDW

 

Waterhuishoudkundige inpassing van het MITC

 

De inpassing van het MITC verandert het lokale watersysteem. Vista heeft samen met Waterschap Zuiderzeeland nagedacht over de beste waterhuishoudkundige inpassing van het plan. Ter plaatse worden kavelsloten gedempt en voegt de testbaan van de RDW 225.625 m2 verhard oppervlak toe in het gebied.

Als extra uitdaging zullen de restpercelen van water moeten worden voorzien. Rond het MITC voegen we drie nieuwe watergangen toe. Hierdoor realiseren we een volledige ”blauwe” omkadering van de RDW-terrein. Dit verhoogt de veiligheid en privacy op het terrein.

 

 

Doorsnedes

 

Beplantingsschema

Voor de nieuwe bosstroken heeft Vista beplantingsschema’s opgesteld. We hebben klimaatbestendige inheemse soorten gekozen die passen bij de bodem en waterhuishouding van het gebied. De bosstroken krijgen een mantel en zoom. De mantels maken bosstroken landschappelijk aantrekkelijk, ecologisch waardevol en dragen bij aan de visuele afscherming van het MITC. Ook zorgen ze voor een fysieke afscherming van het projectgebied, waarbij stekelige heesters de doorgang verhinderen. Te verwijderen beplanting wordt toegevoegd aan de nieuwe beplanting in de vorm van houtstapels en takkenrillen biedt schuilmogelijkheden voor kleine zoogdieren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brede bosstroken schermen het terrein af. Ook vormt hierdoor het MITC een eenheid met het Voorsterbos (achtergrond). Bebossing van de restpercelen (voorgrond) zorgt ervoor dat het plan binnen de karakteristieke verkaveling van de Noordoostpolder past