Inspiratiebeeld Oer-IJ Gebied

In het inspiratiebeeld richten we ons op het versterken van de essentiële kenmerken van het landschap. In het noordelijk deel van het stroomgebied zetten we in op het ontwikkelen van de voormalige getijde kreken. In het zuidelijk deel van het stroomgebied, het drooggemaakte IJ en Wijkermeer, zetten we in op de zeedijken, de buitenlanden en de Kil.

Belangrijk onderdeel in de visie is relatie met de aanliggende landschappen van de Amsterdam Wetlands en Noord-Kennemerland. Verder schetsen we de netwerken voor fietsen, wandelen en kanoën. In de visie laten we ook zien hoe het inspiratiebeeld zich verhoudt tot de Oer-IJ iconen (zie Plan van Aanpak) en Unesco Werelderfgoed de Stelling van Amsterdam. 

Het complete Inspiratiebeeld en Plan van Aanpak kan hier gedownload worden:Inspiratie Oer-IJ gebied      Plan van aanpak Oer-IJ gebied

 

Beeld boven: Voormalig estuarium, principe van het kerkennetwerk:water wordt opgevangen bij zware regenval of hoge grondwaterstand.Zachte oevers met dotterbloemen. (Nesdijk, Limmen)

a

LOCATIENoord-Holland, gebied tussen Amsterdam, IJmuiden en AlkmaarOPDRACHTGEVERStichting Oer-IJCATEGORIERuimtelijke visiePERIODE2018STATUSGepubliceerd

Voormalig estuarium, de Schulpvaart is een van de grootste nog bestaandewaterverbinding die de krekenstructuur volgt. (Schulpvaart, Castricum)

Beleefbaar maken van de Oer-IJ kreken binnende bebouwde kom. (De Baandert, Heemskerk)

stroomgebied oer-ij

Het stroomgebied van het Oer-IJ is het beperktere gebied waar de noordelijk tak van de Vecht daadwerkelijk heeft gestroomd inclusief het voormalige estuarium. Het stroomgebied van het Oer-IJ bestaat thans uit twee zeer verschillende landschappen. 

In de eerste plaats is dat het noordelijke deel, het voormalige estuariumlandschap met de getijdegeulen. Hier stroomde de zee met het ritme van het getij tweemaal per dag het achterland binnen en weer naar buiten.

Door dit gebied stroomde bovendien de noordelijke tak van de Vecht die het zeegat hielp openhouden.

In de tweede plaats is dit de Oer-IJ rivier die buiten het estuariumgebied lag. Vanaf de middeleeuwen is door invloed van het getij op de Zuiderzee in het veenlandschap uitgedijd tot binnenzee het IJ en de Wijkermeer. Deze meren zijn eind negentiende eeuw ingepolderd voor de aanleg van het Noordzeekanaal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drooggemaakt Wijkermeer. De Buitenlanden langs de zeedijken worden ingericht als natuurgebieden. Inlaagpolder

 

 

Inspiratiebeeld

 

Oer-IJ taal

Oer-IJ taal. Bruggen versterken de beleving van het krekenstelsel en tekens in het landschapom archeologische vindplaatsen te markeren. (De Baandert, Heemskerk)

Onder de Oer-IJ taal verstaan we kleinschalige ingrepen in het landschap die steeds terugkeren en het gebied een bepaalde herkenbaarheid geven. Een huisstijl voor het landschap als het ware. De Oer-IJ taal kan van groot belang zijn in de herkenbaarheid van het gebied als geheel. Het kan leidend zijn voor toerisme en het kan dorpskernen binden aan hun landschappelijke omgeving.

 Daarnaast kan een goede huisstijl het gebied met verschillende landschapstypen en karakteristieken aan elkaar verbinden.

We hebben drie ideeën wat verder uitgewerkt. Bij voortgang van het project kunnen deze concepten verder worden ontworpen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oer-IJ taalSchilderijpaneel op de oude zeedijk(Ringweg, Spaarndam)