Rivier Meije, Zuid Holland

Landelijk Kader

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste klimaatopgaven voor de waterveiligheid en zoetwater- voorziening. De waterhuishouding is immers een sleutelfactor om Nederland klimaatbestendig te maken. Vervolgens gaan we in op de relatie met de belangrijkste grondgebruiksectoren: natuur, stedelijk gebied en landbouw.

We benoemen een aantal kansrijke meekoppelings- mogelijkheden voor deze sectoren, op de schaal van Nederland als geheel. Daarna vertalen we deze naar de regionale schaal. Juist op dat schaalniveau komen de echte opgaven, kansen en dilemma’s goed in beeld. Het landelijke kader is onmisbaar om die in het juiste perspectief te plaatsen.