kwaliteitsatlas groene hart

In opdracht van het Programmabureau Groene Hart werkt Vista sinds 2005 aan de beleidsontwikkeling voor het Groene Hart. De door Vista opgestelde Kwaliteitszonering ligt ten grondslag aan de huidige Voorloper. In vervolg daarop heeft Vista het onderdeel ‘gebieden’ uit de Kwaliteitsatlas ingevuld.

De Kwaliteitsatlas is er voor bedoeld dat gemeenten en andere gebiedspartijen de kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap toepassen bij hun planontwikkeling. De gebiedsspecifieke kernkwaliteiten en de beleidsstrategieën worden op een beeldende  wijze gepresenteerd. Tevens is een lintentypologie toegevoegd aan de Kwaliteitsatlas.

a

LOCATIEHet Groene HartOPDRACHTGEVERStuurgroep Groene HartCATEGORIEBeeldkwaliteitsplanPERIODE2009-2010OMVANGRuim 185.000 haSTATUSVastgesteld                        

 

afbeelding-1

 

Bestaande en toekomstige situatie bijHet veengebiedDe dorpsrandDe Rivierlint