Twee landschappelijke concepten

 

Twee opties voor het spelen met waterpeilen voor de buffering van water in de Polder Papekop vormen de basis voor de scenario’s voor de inpassing van zonnepanelen.

 

OPTIE 1Op peilvak niveau verweving landbouw, natuur en water/veenbehoud, energie.

OPTIE 2Verweving op polderniveau van natuur en water/veenbehoud, recreatie en energie, waarbij landbouw ruimtelijk is gescheiden.

 

Scenario 1Verweving op niveau van peilvakken

Met het opzetten en met de natuurlijke dynamiek mee laten bewegen van het waterpeil ontstaat een gradient van natte moerasachtige plekken met veenvorming, hooilanden met wintervoer en nabeweiding met jongvee tot huiskavels voor melkkoeien.

Op natte lage delen zijn zonnepanelen geplaatst, tegen de kade, ter compensatie van inkomenverlies door extensivering. Linten een eigen vast peil. Verder per peilvlak kijken wat er mogelijk is.

 

Scenario 2Verweving op polderniveau

Op polderniveau zoeken naar mogelijkheden voor verweving van waterbuffering, natuurontwikkeling, energie en toevoegen van recreatieve mogelijkheden in een nu ontoegankelijk landbouwgebied. Landbouw blijft in dit model ruimtelijk gescheiden en kan zijn eigen logica krijgen voorde noodzakelijke 

aanpak van bodemdaling en transitie landbouw. De nieuwe structuur kan daarbij ook nu voorzien in het benodigde water (zelfs mogelijk voor een veel groter gebied), de energie en euro’s om inkomensverlies voor boeren te compenseren.