Parkgebied De Omzoon

Vista maakte het ontwerp voor dit 150 ha grote parkgebied, grenzend aan de VINEX-wijk Saendelft. De verschillende tijdslagen die in het landschap zijn terug te vinden, krijgen een nieuwe ruimtelijke expressie en een eigentijdse functie.

Een kreekrug uit de periode van het Oer IJ wordt een verbindende parkzone met slingerende paden die doorlopen tot in het stedelijk gebied. Het riviertje de Kil uit de periode van het Hollandveen krijgt een meer natuurlijke invulling met rietoevers en ruige graslanden. De slagenverkaveling uit de periode van de veenontginningen en de elementen van de Stelling van Amsterdam liggen als een cultuurlijke laag over het geheel heen. Hierbinnen zijn polderpaden, beheerslandbouw, waterberging en sportvoorzieningen ingepast.

a

LOCATIEAssendelftOPDRACHTGEVERDienst Landelijk GebiedCATEGORIERuimtelijke visiePERIODE2006-2008OMVANG150 haBUDGET4.600.000 euroSTATUSGepubliceerd

04-vogelvlucht

03-inzoom

01-plankaart

RSZ-VO_doorsnedes.dgn