Zicht vanaf Oude Westerloosedijk

In de Nota Wervelender (2011) is aangegeven waar windenergie gewenst is, of onder voorwaarden gewenst is, of ongewenst is. Op Goeree-Overflakkee is een concentratiegebied aangewezen. Het gaat hier om: zones gekoppeld aan grootschalige infrastructuur (dammen, dijken) en grootschalige scheidslijnen tussen land en water het zuidelijk deel van de provincie. Dit plaatsingsgebied is volgens de Nota Wervelender bij uitstek ook geschikt als concentratiegebied voor windenergie (windpark) namelijk de randzone van Goeree-Overflakkee. Dit gebied wordt als voorkeurslocatie beschouwd, waarbij bijzondere aandacht voor ruimtelijke kwaliteit is, waaronder voldoende doorzichten. Vrijwaringsgebieden zijn Natura 2000-gebieden, de EHS en beschermde natuurmonumenten, vanwege  ecologische waarden. De kop van Goeree-Overflakkee, met het voor natuur en recreatie waardevolle kustduingebied, en de Deltawateren rondom het eiland worden zodoende gevrijwaard van windturbines.