Zon in de Noordoostpolder

De provincie Flevoland en de gemeente Noordoostpolder hebben behoefte aan een ruimtelijke visie voor de ontwikkeling van zonneparken in de Noordoostpolder. In de Regionale Energiestrategie (RES) is voor de Noordoostpolder een taakstelling van circa 150ha zon op land opgenomen. Hiervoor zijn de Noordermeerdijk, de Westermeerdijk en de Zuidermeerdijk door provincie en gemeente aangewezen als potentiële locaties.

Het gaat om een circa 150m brede strook die parallel loopt met het windmolenpark Noordoostpolder. Provincie en gemeente hebben behoefte aan duidelijke ontwerpprincipes en visualisaties op ooghoogte. Aanvullend hebben provincie en gemeente gevraagd ook te kijken naar een 300m brede strook.

De visie zal verdieping en richting geven aan de beleidskaders die provincie en gemeente voor zonneparken hebben opgesteld. Vista heeft een ruimtelijke studie uitgevoerd. Er zijn verschillende paneelopstellingen en composities getoetst aan de ruimtelijke kenmerken van en de impact op het Flevolandse landschap.

De studie kan hier gedownload worden:Zonneparken in de Noordoostpolder

 

LOCATIENoordoostpolderOPDRACHTGEVERGemeente FlevolandGemeente NoordoostpolderCATEGORIEInrichtingsplanPERIODE2020STATUSPlanfase

 

Windmolenpark in de Noordoostpolder. Rechts de Westmeerdijk.Dijken zijn een belangrijk onderdeel van het Flevolandse DNA

 

Zon op land

 

Zonneparken leveren een belangrijke bijdrage aan duurzame energie. Veel burgers snappen dit en hebben hier begrip voor. Toch zijn zonneparken op land niet onomstreden. Samen met de bijkomende maatregelen als hekwerken, beveiligingscamera’s en transformatorhuizen hebben ze impact op het landschap. Een zorgvuldige landschappelijk situering en inpassing is daarom belangrijk.

 

Polder DNA

 

De zorgvuldig ontworpen polder biedt sterke aanknopingspunten voor inpassing en ontwerp, met het assenkruis, de ring van dorpen en de herkenbare verkavelingspatronen. Dit geldt zeker ook voor de dijken van de polder. Ze vormen de kern van het polder DNA. Zonder dijken geen polder.

Nederlanders zijn zeer gehecht aan hun dijken. Dijken beschermen niet alleen tegen het water, maar maken ook een landschapsbeleving mogelijk die in het vlakke land uniek is. Dijken bieden uitzicht over het water en het agrarische land.

 

Duurzaamheidslandschap

 

Windmolenpark Noordoostpolder kan in samenhang met de zonneparken uitgroeien tot een krachtig Duurzaamheidslandschap. Het landschap van de Noordoostpolder vraagt om een krachtig en robuust ontwerp.

 

Ontwerpstudies met twee verschillende mogelijkheden

 

Voor deze studie hebben we zorgvuldig het landschap in beeld gebracht. We hebben het dijkprofiel, verkavelingspatroon en richting geïnventariseerd.

Vista heeft twee verschillende opstellingen getoetst: de zuid georiënteerde opstelling en de oost-west georiënteerde opstelling. Beide opstellingen hebben voordelen en nadelen. Zo is de zuid georiënteerde opstelling hoger en dekt de oost-west georiënteerde opstelling de bodem af waardoor bodemleven afsterft.

Vervolgens hebben we de opstellingen op het maaiveld geprojecteerd en de impact op het landschap in beeld gebracht. Deze methode biedt ons waarheidsgetrouwe verbeelding van de opstelling. Hier konden we vervolgens conclusies en ontwerpprincipes aan verbinden.

 

 

 

Optie 1: de zuid opstelling

150 meter direct langs de dijk

150 meter oosterlijk van de windmolens

300 meter oosterlijk van de windmolens

 

Optie 2: de oost-west opstelling

150 meter direct langs de dijk

150 meter oosterlijk van de windmolens

300 meter oosterlijk van de windmolens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De oost-west opstelling met zicht op de dijk.De bloemrijke kruidenmengselszijn een goede invullingvoor de ruimtes tussen de windturbines

 

 

MitigatieHet maaiveld tussen en onder de panelen kan ingezaaid worden met akkerkruiden.Dit levert een zeer aantrekkelijk beeld op en draagt bij aan biodiversiteit.De bloemrijke mengsels zijn belangrijk voor insecten als bijen en vlinders.Deze maatregelen ondersteunen het concept ‘Duurzaamheidslandschap’ en maken het compleet.

 

 

De visualisatie laat een rustig beeld zien direct langs de dijk richting Urk

De visualisatie laat een rommelig beeld zien direct langs de dijk richting Urk

De hoogte van de oost-west opstelling laat het zicht op het achterland vrij.Geen achterkanten


De hoogte van de zuidopstelling blokkeert plaatselijk het zicht op het achterland.Zicht op de achterkant van de panelen is minder fraai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De oost-west opstellingmet zicht op het achterland